Bliżej Rodziny – Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bliżej Rodziny – wsparcie dla  rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu ” Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bliżej Rodziny – wsparcie dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu” , realizowanym przez Fundacja Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko ul. Osiedle Józefa Sułkowskiego 25/10 64-100 Leszno, Polska w ramach partnerstwa z Fundacją PZU
 2. Beneficjentem projektu (wnioskodawcą) jest Fundacja Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko.
 3. Biuro projektu mieści się w Wilkowicach, ul. Park 1, tel. 739-975-238
 4. Zasięg projektu – Dzieci i młodzież  w wieku 5-18 lat w spektrum autyzmu, ich rodzeństwo i rodzice. Nauczyciele i inni specjaliści pracujący z dziećmi w spektrum autyzmu oraz wolontariusze z Leszna, Rydzyny, Wilkowic i miejscowości w promieniu 20 km od miejsca realizacji.
 5. Miejsce realizacji projektu (placówki):

Fundacja Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko, ul. Park 1, 64-115 Wilkowice

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka ratajczaka w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

 1. Przy realizacji projektu wnioskodawca współpracować będzie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna na podstawie odrębnej umowy regulującej  zadania stron.

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Bliżej Rodziny – wsparcie dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu”
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 3. „Bliżej Rodziny – wsparcie dla  rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu”, realizowanym w ramach w ramach partnerstwa z Fundacją PZU
 4. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie i bezpośrednio korzystającą ze wsparcia 
 5. Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko w wieku od 5 do 12 lat z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu, bądź w trakcie diagnozy, zamieszkałe na terenie realizacji projektu, bądź będące uczniem Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rydzynie oraz jego rodzeństwo
 6. Młodzieży – należy przez to rozumieć młodzież w wieku od 13 do 18 lat z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu, bądź w trakcie diagnozy, zamieszkałe na terenie realizacji projektu, bądź będące uczniem Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rydzynie oraz jego rodzeństwo.
 7. Rodzicu / Opiekunie – należy przez to rozumieć, rodzica lub opiekuna formalnego bądź nieformalnego, dziecka w spektrum autyzmu.
 8. Nauczycielu lub specjaliście – należy przez to rozumieć nauczyciela lub specjalistę  pracującego zawodowo z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu 
 9. Wolontariuszu –  należy przez to rozumieć osobę świadczącą nieodpłatną, dobrowolną  pracę na rzecz Fundacji Żyrafa – Edukacja Ponad Wszystko.
 10. Koordynator  projektu – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za prowadzenie procesu rekrutacji uczestników.
 11. Wsparciu – należy przez to rozumieć uczestnictwo w działaniach projektowych.

§ 3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE

 1. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu (ASD) i ich rodzin, aktywizacja uczestników projektu we wszystkich dziedzinach życia (psychicznej, fizycznej, społecznej) oraz popularyzowanie wiedzy o autyzmie. 
 2. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych usług (form wsparcia):
  1. Grupa docelowa – dzieci w wieku od 5 do 12 lat w spektrum autyzmu wraz z rodzeństwem
   • Warsztaty kompetencji społeczno emocjonalnych z arteterapią
   • Zajęcia specjalistyczne Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
   • Zajęcia specjalistyczne Metodą Gimnastyki Dennisona
   • Muzykoterapia naturalna
  2. Grupa docelowa – dzieci w wieku 13-18 lat w spektrum autyzmu wraz z rodzeństwem
   • Warsztaty kompetencji społeczno emocjonalnych z arteterapią
   • Zajęcia specjalistyczne Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
   • Zajęcia specjalistyczne Metodą Gimnastyki Dennisona
   • Warsztaty rozwoju osobistego
   • Muzykoterapia 
   • Zajęcia rekreacyjne “Gry bez prądu”
  3. Grupa docelowa – rodzice i opiekunowie dzieci w spektrum autyzmu
   • Tygodniowa Szkoła dla rodziców prowadzona przez lekarza psychiatrę 
   • Dwudniowe szkolenie “Zabawa inspirująca Rozwój” 
   • TRE – Ćwiczenia uwalniające napięcia, stres i urazy
   • Zajęcia specjalistyczne Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z dziećmi
   • Grupa wsparcia dla rodziców
   • Wsparcie psychologiczne
  4. Grupa docelowa – nauczyciele, specjaliści i wolontariusze  pracującymi z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu
   • Dwudniowe szkolenie “Zabawa inspirująca Rozwój”
   • TRE – Ćwiczenia uwalniające napięcia, stres i urazy
 3. Czas realizacji projektu od 23 kwietnia do 30 sierpnia

§ 4

I. GRUPA DOCELOWA

 1. Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być osoby zamieszkałe w Lesznie, Wilkowicach, Rydzynie i w miejscowościach w obrębie 20 km od miejsca realizacji projektu:
  1. dzieci i młodzież  w wieku od 5 do 18 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  2. Rodzice i/lub opiekunowie, oraz niepełnoletnie rodzeństwo dzieci ze spektrum autyzmu
  3. Nauczyciele, specjaliści, wolontariusze spełniający definicję z niniejszego regulaminu
 2. Projektem objętych zostanie do 115 osób, w tym ok: 60 dzieci, 30 rodziców i opiekunów (w tej liczbie również rodzeństwo), 15 nauczycieli i specjalistów, 10 wolontariuszy

II. KRYTERIA UCZESTNICTWA

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która dopełni odpowiednich formalności określonych w niniejszym regulaminie i spełni następujące warunki:

 1. Jest dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W celu weryfikacji wymagane jest przedstawienie odpowiednich dokumentów do wglądu
 2. Jest rodzeństwem dziecka ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
 3. Jest rodzicem/opiekunem dziecka ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 4. Jest nauczycielem lub specjalistą pracującym z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu. W celu weryfikacji wymagane przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy. 
 5. Jest wolontariuszem współpracującym z fundacją na podstawie odrębnych umów.

(w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych  dodatkowo wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie).

§ 5 OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. W ramach projektu przewidziano formy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, specjalistów i rodziców/opiekunów i wolontariuszy wymienione szczegółowo w § 3
 2. Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny.
 3. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, wg własnych potrzeb i możliwości.
 4. Zajęcia dla nauczycieli będą organizowane zgodnie z założeniami projektu.
 5. Zajęcia dla dzieci, co do zasady odbywać się będą na terenie:

Fundacja Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko, ul. Park 1, 64-115 Wilkowice

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka ratajczaka w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

 1. Placówki udostępnią sale, zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe do realizacji zajęć dla dzieci, zgodnie z ich charakterem i potrzebami programowymi.

§ 6

ZASADY REALIZACJI I RODZAJE FORM WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Zajęcia specjalistyczne – 12 OS X 85 H
  1. Grupa docelowa – 5-12 lat w spektrum autyzmu wraz z rodzeństwem.
   • Warsztaty kompetencji społeczno emocjonalnych z arteterapią.
   • Zajęcia specjalistyczne Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
   • Zajęcia specjalistyczne Metodą Gimnastyki Dennisona.
   • Muzykoterapia naturalna.
  2. Grupa docelowa – dzieci w wieku 13-18 lat w spektrum autyzmu wraz z rodzeństwem.
   • Warsztaty kompetencji społeczno emocjonalnych z arteterapią.
   • Zajęcia specjalistyczne Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
   • Zajęcia specjalistyczne Metodą Gimnastyki Dennisona.
   • Warsztaty rozwoju osobistego.
   • Muzykoterapia .
   • Zajęcia rekreacyjne “Gry bez prądu”.
 2. Do rozpoczęcia realizacji wszystkich zajęć wymagane jest przeprowadzenie rekrutacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym (wg procedury opisanej w § 9 niniejszego regulaminu).
 3. Terminy i godziny realizacji zajęć dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń projektowych.

§ 7 ZASADY REALIZACJI I RODZAJE FORM WSPARCIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

 1. Tygodniowa Szkoła dla rodziców prowadzona przez lekarza psychiatrę  – 15 OS. X 35H [Wilkowice].
 2. Dwudniowe szkolenie “Zabawa inspirująca Rozwój” – 23 OS. X 10H (Rydzyna).
 3. Dwudniowe szkolenie “Zabawa inspirująca Rozwój” – 22  OS. X 10H (Wilkowice).
 4. TRE – Ćwiczenia uwalniające napięcia, stres i urazy – 12 OS. X 12H (Rydzyna).
 5. TRE – Ćwiczenia uwalniające napięcia, stres i urazy – 12 OS. X 12H (Wilkowice).
 6. Zajęcia specjalistyczne Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z dziećmi – 12 OS X 5H.
 7. Grupa wsparcia dla rodziców – 22 OS. X 6H (Rydzyna).
 8. Grupa wsparcia dla rodziców – 22 OS. X 6H (Wilkowice).
 9. Wsparcie psychologiczne – 10 OS. X 1H (Wilkowice).
 10. Do rozpoczęcia realizacji zajęć wymagane jest przeprowadzenie rekrutacji wśród rodziców i opiekunów (wg procedury opisanej w § 10 niniejszego regulaminu).
 11. Szkolenia przeprowadzone będą przez wykonawców zewnętrznych, posiadających wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie na podstawie swojego autorskiego programu. Terminy i godziny realizacji szkoleń dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń projektowych.

§ 8 ZASADY REALIZACJI I RODZAJE FORM WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW, WOLONTARIUSZY

 1. Dwudniowe szkolenie “Zabawa inspirująca Rozwój” – 23 OS. X 10H (Rydzyna).
 2. Dwudniowe szkolenie “Zabawa inspirująca Rozwój” – 22  OS. X 10H (Wilkowice).
 3. TRE – Ćwiczenia uwalniające napięcia, stres i urazy – 12 OS. X 12H (Rydzyna).
 4. TRE – Ćwiczenia uwalniające napięcia, stres i urazy – 12 OS. X 12H (Rydzyna).
 5. Do rozpoczęcia realizacji zajęć wymagane jest przeprowadzenie rekrutacji wśród nauczycieli, specjalistów, wolontariuszy (wg procedury opisanej w § 10 niniejszego regulaminu).
 6. Szkolenia przeprowadzone będą przez wykonawców zewnętrznych, którzy zapewnią wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Terminy i godziny realizacji szkoleń dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń projektowych.

§ 9

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutację przeprowadza się osobno na każdą formę wsparcia.
 2. Osoby będące przedstawicielami grupy docelowej mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparcia, dla których obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzedzonej przez złożenie formularza zgłoszeniowego.
 3. Komisja rekrutacyjna zadba o właściwy proces informacyjny – informacje o naborze będą powszechnie dostępne dla przedstawicieli grupy docelowej.
  Kampania informacyjna będzie prowadzona jednocześnie na kilku płaszczyznach (np. za pomocą plakatów rozwieszonych w miejscach uczęszczanych przez odbiorców i ulotek rozdawanym rodzicom, informacji umieszczonej na stronie Fundacji i wykonawców, portalach społecznościowych, mediach internetowych, lokalnej prasie. Celem tego etapu jest dotarcie z informacją o projekcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników projektu.

§ 10 PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Koordynator Projektu, odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji wśród dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli, specjalistów i wolontariuszy do projektu, w tym informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych, weryfikację pod względem formalnym otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych poprzez sporządzanie list rekrutacyjnych, zestawień/tabel, sporządzanie list podstawowych i rezerwowych.
 2. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 21.04 do 31.05 z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza terminami wyznaczonymi w ust. 2, do momentu zrekrutowania pełnej grupy. Przeprowadzony zostanie wówczas nabór dodatkowy.
 4. Formularze zgłoszeniowe kompletnie wypełnione, przyjmowane będą w przez pracowników fundacji  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wilkowicach, ul. Park 1, poprzez pocztę fundacji szkola.zyrafa@gmail.com lub w siedzibie współorganizatora Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie 64 – 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2 Dokumenty niekompletnie, np.(bez załączników lub niepodpisane lub niewypełnione we wszystkich wymaganych, miejscach) – nie będą brane pod uwagę.
 5. Koordynator projektu zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO. 
 6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, przy czym wydanie upoważnień nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Złożonym formularzom zgłoszeniowym nadawany będzie kolejny numer z rejestru zgłoszeń – osobny dla każdego miejsca lub organizacji. Kolejność zgłoszeń będzie miała wpływ na udział w projekcie.
 8. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski osób, które nie spełniają warunków określonych w § 4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 10. Dokumenty zgłoszeniowe zostaną poddane ocenie wg kryteriów opisanych poniżej.
 11. Wybór uczestników projektu:
  1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie złożą formularz zgłoszeniowy, wg udostępnionego wzoru (formularz zgłoszeniowy obejmuje wszystkie formy wsparcia z możliwością wyboru przez osobę zgłaszającą) – możliwość pobrania ze strony internetowej www.szkolazyrafa.pl
  2. W przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę dostępnych miejsc – utworzone zostaną listy rezerwowe. KRYTERIA FORMALNE: obowiązujące w procesie rekrutacji dla dzieci:
   • zamieszkanie na terenie objętym zasięgiem  realizacji projektu zgodnie z § 1
   • posiadanie diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum  autyzmu lub będących w trakcie diagnozy – dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia lub przedstawienie dokumentów do wglądu
   • w przypadku rodzeństwa obligatoryjny jest udział wspólnie z bratem/siostrą posiadającymi diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju
  3. Do udziału w projekcie kwalifikują się dzieci spełniające wszystkie kryteria, zgodnie z przyjętymi zasadami.
  4. Koordynator Projektu sporządza listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe, odpowiednio dla każdego rodzaju zajęć. 
  5. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych i oświadczenia.

§ 11 PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

 1. Rekrutacją nauczycieli do projektu będzie zajmował się Koordynator  Projektu oraz upoważnione przez niego osoby, które odpowiedzialne będą za przeprowadzenie rekrutacji nauczycieli do projektu w ramach form wsparcia. Kierownik Projektu odpowiedzialny będzie za informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, weryfikację pod względem formalnym otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych poprzez sporządzanie list rekrutacyjnych, zestawień/tabel, sporządzanie list podstawowych i rezerwowych
 2. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 21.04 do 31.05 z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza terminami wyznaczonymi w ust. 2, do momentu zrekrutowania pełnej grupy.
 4. Formularze zgłoszeniowe kompletnie wypełnione, przyjmowane będą w przez pracowników fundacji  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. w Wilkowicach, ul. Park 1 lub poprzez pocztę fundacji szkola.zyrafa@gmail.com lub w siedzibie współorganizatora Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie 64 – 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2.
  Dokumenty niekompletnie, tj. niepodpisane lub niewypełnione we wszystkich wymaganych miejscach nie będą brane pod uwagę.
 5. Koordynator projektu  jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w szczególności te o których mowa w art. 32 RODO.
 6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, przy czym wydanie upoważnień nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Złożonym formularzom zgłoszeniowym nadawany będzie kolejny numer z rejestru zgłoszeń – osobny dla każdego miejsca realizacji. Kolejność zgłoszeń będzie miała wpływ na udział w projekcie.
 8. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski osób, które nie spełniają warunków określonych w § 4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 10. Dokumenty zgłoszeniowe zostaną poddane ocenie wg kryteriów opisanych poniżej.
 11. Wybór uczestników projektu:
  1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie złożą formularz zgłoszeniowy, wg udostępnionego wzoru (formularz zgłoszeniowy obejmuje wszystkie formy wsparcia z możliwością wyboru przez osobę zgłaszającą) – możliwość pobrania ze strony internetowej www.szkolazyrafa.pl
  2. W przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę dostępnych miejsc – utworzone zostaną listy rezerwowe.

KRYTERIA FORMALNE  obowiązujące w procesie rekrutacji dla nauczycieli i specjalistów:

 • zatrudnienie jako nauczyciel / SPECJALISTA pracujący z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu- poprzez dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia lub zaświadczenia od pracodawcy
 • dobrowolna chęć udziału w projekcie 
 • deklaracja wykorzystania nabytych kwalifikacji w pracy 
 • poprzez złożenie oświadczenia (formularz zgłoszeniowego);

W przypadku uchybień formalnych kandydat może w ciągu 3 dni roboczych uzupełnić braki.

 1. Do udziału w projekcie zakwalifikują się nauczyciele spełniający wszystkie kryteria.
 2. Koordynator Projektu, o którym mowa w § 10 ust.1, sporządza listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe odpowiednio dla każdego rodzaju wsparcia, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu. Listy osób kwalifikujących się do uczestnictwa w projekcie-podstawowe i rezerwowe (w wyniku przeprowadzenia rekrutacji w terminie, określonym w § 10 ust. 2)
 3. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych i oświadczenia.

§ 12 PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA WOLONTARIUSZY

 1. Rekrutacją wolontariuszy do projektu będzie zajmował się Koordynator Projektu oraz upoważnione przez niego osoby, które odpowiedzialne będą za przeprowadzenie rekrutacji nauczycieli do projektu w ramach form wsparcia. Koordynator Projektu odpowiedzialny będzie za informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, weryfikację pod względem formalnym otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych poprzez sporządzanie list rekrutacyjnych, zestawień/tabel, sporządzanie list podstawowych i rezerwowych
 2. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 21.04 do 31.05 z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza terminami wyznaczonymi w ust. 2, do momentu zrekrutowania pełnej grupy.
 4. Formularze zgłoszeniowe kompletnie wypełnione, przyjmowane będą w przez pracowników fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wilkowicach, ul. Park 1 i lub poprzez pocztę fundacji szkola.zyrafa@gmail.com lub w siedzibie współorganizatora Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie 64 – 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2.
  Dokumenty niekompletnie, tj. niepodpisane lub niewypełnione we wszystkich wymaganych miejscach nie będą brane pod uwagę.
 5. Koordynator projektu  jest zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w szczególności te o których mowa w art. 32 RODO.
 6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, przy czym wydanie upoważnień nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Złożonym formularzom zgłoszeniowym nadawany będzie kolejny numer z rejestru zgłoszeń – osobny dla każdego miejsca realizacji.Kolejność zgłoszeń będzie miała wpływ na udział w projekcie.
 8. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski osób, które nie spełniają warunków określonych w § 4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat zapoznał się z niniejszym

Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Dokumenty zgłoszeniowe zostaną poddane ocenie wg kryteriów opisanych poniżej.
 2. Wybór uczestników projektu:
  1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie złożą formularz zgłoszeniowy, wg udostępnionego wzoru (formularz zgłoszeniowy obejmuje wszystkie formy wsparcia z możliwością wyboru przez osobę zgłaszającą) – możliwość pobrania ze strony internetowej szkolazyrafa.pl
  2. W przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę dostępnych miejsc – utworzone zostaną listy rezerwowe. KRYTERIA FORMALNE  obowiązujące w procesie rekrutacji dla wolontariuszy:
   • podpisanie odpowiedniej umowy wolontariackiej – załącznik do regulaminu
   • dobrowolna chęć udziału w projekcie 
   • deklaracja wykorzystania nabytych kwalifikacji w pracy – poprzez złożenie oświadczenia (formularz zgłoszeniowego)

W przypadku uchybień formalnych kandydat może w ciągu 3 dni roboczych uzupełnić braki.

 1. Do udziału w projekcie zakwalifikują się wolontariusze spełniający wszystkie kryteria.
 2. Koordynator Projektu, o którym mowa w § 10 ust.1, sporządza listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe odpowiednio dla każdego rodzaju wsparcia, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu. Listy osób kwalifikujących się do uczestnictwa w projekcie-podstawowe i rezerwowe (w wyniku przeprowadzenia rekrutacji w terminie, określonym w § 10 ust. 2)
 3. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych i oświadczenia.

§ 13 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. 1. Uczestnik projektu ma prawo do:
  1. uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia
  2. uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu
  3. korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia
 2. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum 80% obecności,
  2. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz kulturalnego zachowania,
  3. potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
  4. złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności – dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi,
  5. wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od wymogów programowych oraz zapisów wniosku o dofinansowanie,
  6. udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem wsparcia uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Fundacji PZU 
  7. informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu,
  8. przekazania beneficjentowi danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (w formie oświadczenia, którego wzór udostępni Beneficjent) oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

§ 14 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na listę podstawową ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w miejscu prowadzenia rekrutacji najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem formy wsparcia.
 2. Beneficjent projektu dopuszcza tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika rezygnację z udziału w danej formie wsparcia w trakcie ich trwania.
 3. W przypadku, gdy uczestnik nie usprawiedliwi swojej nieobecności w danej formie wsparcia, zrezygnował z udziału w projekcie, straci status uczestnika projektu, prowadzący daną formę wsparcia zobowiązany jest niezwłocznie przyjąć do udziału w projekcie inną osobę (kolejną z listy rekrutacyjnej). Osoba rezygnująca z udziału w projekcie składa pisemną rezygnację z uczestnictwa w projekcie.
 4. Beneficjent ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku:
  1. naruszenia swoich obowiązków wymienionych w §12 ust. 2 pkt 1-7 niniejszego regulaminu
  2. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
  3. nieobecności w danej formie wsparcia przekraczających 20% planowanej liczby godzin do realizacji.
 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu, udział w projekcie proponowany jest kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu.
 3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Koordynatora Projektu.
 4. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Fundacji Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko oraz na stronach internetowych szkolazyrafa.pl